Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

請觀想:
右邊是父親,左邊是母親,前後冤親債主,以外盡虛空遍法界,一切如母有情,從無始生死以來,為無明所覆,長夜沉淪,生死苦海之中,身心逼惱,痛苦無量,唯一皈依,只有上師三寶,因此一心至誠,皈投禮敬。

上面對方虛空之中,我們本師釋迦世尊,坐金剛寶座,百寶蓮花、日月寶墊之上,披出家三衣,身金黃色,體如琉璃,光明瑩澈,三十二相、八十隨形好,無量光明,遍照十方,餘外四方四隅,上下十方三十四佛,一一皆如本師,以大慈悲眼觀視於我,放甘露光明,從我們頂門而入,滌除我等無始以來,所積一切罪垢,我與等虛空一切眾生恆常。

皈依佛、皈依法、皈依僧。 (3 遍)

唵 南無曼殊西利耶 南無殊西利耶 南無烏答麻西利耶 娑訶 (3 遍)

南無薄伽梵如來摧敵者清淨圓滿功德勝者釋迦牟尼佛。 (能淨萬劫之罪)

南無金剛藏善鎮伏如來。(能淨萬劫之罪)

南無寶放光如來。(能淨兩萬劫之罪)

南無龍尊王如來。(能淨千劫之罪)

南無勇猛軍如來。(能淨千劫之罪)

南無吉祥喜如來。(能淨兩千劫之罪)

南無寶火如來。(能淨兩千劫之罪)

南無寶月光如來。(能淨八千劫之罪)

南無不空見如來。(能淨一劫之罪)

南無寶月如來。(能淨五無間罪)

南無無垢如來。(能淨近五無間罪)

南無吉祥施如來。(能淨瞋恚發起之罪)

南無梵淨如來。(能淨貪欲發起之罪)

南無梵淨施如來。(能淨萬劫之罪)

南無水天如來。(能淨千劫之罪)

南無水天尊如來。(能淨五千劫之罪)

南無吉祥賢如來。(能淨五千劫之罪)

南無栴檀功德如來。(能淨七劫之罪)

南無無邊威光如來。(能淨七劫之罪)

南無光德如來。(能生無量功德)

南無無憂德如來。(能淨愚痴發起之罪)

南無無愛子如來。(能淨習氣發起之罪)

南無功德華如來。(能淨一切身障)

南無梵淨光遊戲神通如來。(能淨一切語障)

南無蓮花光遊戲神通如來。(能淨一切意障)

南無財功德如來。(能淨一切盜取僧物之障)

南無德念如來。(能淨毀謗補特伽羅之障)

南無德名廣稱揚如來。(能淨一切嫉妒發起之障)

南無王頂幢王如來。(能淨一切我慢發起之障)

南無善鎮伏功德如來。(能消離間品)

南無鬥戰至勝如來。(能消煩惱品)

南無善鎮伏遊步功德如來。(能淨一切教他作之罪)

南無周匝光明莊嚴功德如來。(能消隨喜他作之障)

南無寶蓮華善鎮伏如來。(能淨謗法之障)

南無如來摧敵者清淨圓滿善住寶蓮花須彌山王佛。(能消毀謗上師及衰損誓言之障)

願如是等所有十方世界中住世之如來摧敵者清淨圓滿佛陀薄伽梵,此等一切慈哀念我。

若我此生,若我前生,從無始生死以來,於一切輪迴受生處中造作罪業,或教他作,或見作隨喜。

或奪取塔廟信財、僧財、以及十方僧物,或教他作,或見作隨喜。

或造五無間罪,或教他作,或見作隨喜。

或趣入十種不善業道而正受取,或教他趣,或見趣隨喜。

由諸業障所覆蔽故,我或當趣有情地獄,或趣畜生生處,或趣餓鬼國土,或生邊地,或生懱戾車,或生長壽諸天,或諸根不具,或執邪倒惡見,或於諸佛出世不生歡喜之業障,如是一切,諸佛世尊,真實智、真實眼、真實證明、堪為正量,悉知悉見。我今皆於彼等尊前,發露懺悔不覆不藏。

從此制止,防護不造。

願諸佛世尊,慈憫念我。

若我此生,若我前生,從無始生死以來,於餘輪迴受生處中,下至施與生旁生牲畜者一摶食之善根,或守淨戒所有善根,或修梵行所有善根,成熟有情所有善根,或發無上菩提勝心所有善根,修無上智所有善根,悉攝為一匯合聚集。

迴向無上無能勝、勝中勝尊中尊阿耨多羅三藐三菩提。如過去諸佛所作迴向、未來諸佛所作迴向、現在諸佛所作迴向,我亦如是迴向。

一切眾罪各各懺悔,一切福德悉盡隨喜,勸請祈禱一切諸佛,願證最勝無上智慧。

人中尊勝現在住世者,諸凡過去如是諸未來,功德讚歎無邊如大海,於彼悉皆合掌虔皈依。

身業有三種,口業復有四,以及意業三,十不善盡懺,從無始時來,十惡五無間,心隨煩惱故,諸罪皆懺悔。 

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡 從身語意之所生 一切我今皆懺悔

南無大行普賢菩薩

南無大悲觀世音菩薩

南無大智文殊師利菩薩

皈依上師 皈依佛 皈依法 皈依僧 。 (3 遍)

願此殊勝功德 回向法界有情 盡除一切罪障 共成無上菩提